ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧАТОВОГО


Несення вартової служби є виконанням бойового за­вдання і вимагає від особового складу точного дотримання всіх положень, визначених цим Статутом, високої пильнос­ті, непохитної рішучості та розумної ініціативи. Для несення вартової служби від наряджуються вар­ти. Вартою Називають озброєний підрозділ, від наряджений для виконання бойового завдання з метою охорони та оборо­ни військових об'єктів, бойових прапорів та осіб, яких три­мають на гауптвахті й у дисциплінарній частині (батальйоні). Варти бувають гарнізонні і внутрішні (корабельні), вони можуть бути постійними або тимчасовими.

Гарнізонні варти призначаються для охорони та оборони об'єктів центрального, оперативного та корпусного підпо­рядкування, які не мають своїх підрозділів охорони, а та­кож для охорони осіб, що тримаються на гарнізонній гаупт­вахті.

Внутрішня (корабельна) варта призначається для охоро­ни та оборони об'єктів однієї військової частини (корабля).

Постійні варти передбачаються розкладом варт, тимчасові варти в розклад варт не включаються, вони признача­ються наказом начальника гарнізону або командира війсь­кової частини для охорони та оборони військового майна під час завантаження (розвантаження), тимчасового скла­дування, супроводу вантажів, які перевозяться різними ви­дами транспорту, а також для охорони заарештованих.

Гарнізонні варти підпорядковуються начальникові гарнізону, військовому комендантові гарнізону, черговому варт та його помічникові. Варта на гарнізонній гауптвахті, крім того, підпорядковується начальникові гауптвахти.

Внутрішні (корабельні) варти підпорядковуються ко­мандирові військової частини (командирові корабля), чер­говому частини (корабля) та його помічникові, якщо поміч­ник чергового військової частини (корабля) за військовим званням рівний з начальником варти або старший від нього.

Варти переходять у підпорядкування цим особам із мо­менту подання під час розводу команди «Струнко» для зу­стрічі чергового варт (військової частини, корабля), а вихо­дять із їх підпорядкування з моменту подачі начальником варти команди «Кроком руш» для руху в свою військову частину (підрозділ) після зміни.

До складу варт призначаються: начальник варти, вартові за кількістю постів і змін, розвідні, у разі потреби помічник начальника варти, помічник начальника варти з технічних засобів охорони або оператор з технічних засобів охорони, помічник начальника варти із служби вартових собак, водії транспортних засобів, а у варти при гауптвахті вивідні й конвойні.

У варти з охорони штабів (пунктів управління) від бригади і вище, а також з охорони установ, крім перелічених осіб, мо­жуть призначатися вартові контрольно-пропускних пунктів.

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб дослідити які є права та обов’язки чатового.

Предметом дослідження – статути збройних сил України.

Об’єктом дослідження – права та обов’язки чатового.

Завдання курсової роботи:

1 розглянути загальне положення вартової служби;

2 визначити правильне несення вартової служби;

3 з’ясувати порядок приймання та здачі поста, обов’язки чатового та вивідного, а також порядок застосування зброї чатового та вивідного;

Отже, Дана курсова робота дає чітко зрозуміти які права та обов’язки чатового й вивідного при носіння служби.

Порядок приймання та здачі поста

Зміна чатових проводиться через 2 години, у парні або непарні години. За температури повітря - 20 °С і нижче (під час вітру - і при меншому морозі) зміна чатових зов­нішніх постів, а також внутрішніх постів, що перебувають в неопалюваних приміщеннях, проводиться через годину. За температури повітря +30 °С І вище (в затінку) чатові змінюються також через годину. Вказівку про зміну чато­вих через годину в цих випадках дає черговий варт (війсь­кової частини).

Якщо зміна чатових проводиться через годину, то на­чальник варти робить у постовій відомості запис про те, що чатові з такої-то години змінювалися через годину, а з такої-то години, під час заступання такої-то зміни, - через 2 години.

Зміна чатових біля входу до вартового приміщення про­водиться через кожні 30 хвилин начальником варти або йо­го помічником.

Під час приймання поста біля камер із заарештованими вартовий, крім того, зобов'язаний перевірити кількість за­арештованих, які в них перебувають.

У разі потреби вартовий, який заступає на пост, за до­помогою розвідного одягає постовий одяг.

Під час заступання першої зміни чатових обидва розвідні стежать за тим, щоб чатовий, якого змінюють, пра­вильно здав пост вартовому, який заступає, ознайомив його з межами та підступами до поста, сигналізацією і з усіма особливостями поста; під час приймання постового одягу перевіряють, щоб він був цілий.

Якщо під час приймання та здавання поста буде ви­явлено неполадки (пошкодження огорожі, шнурів, дверей, вікон) або невідповідність печаток (пломб) зліпкам (відтис­кам), кількості, зазначеній у табелі постів, а також невідпо­відність кількості бойової техніки, яка перебуває під охороною, розвідний зупиняє передачу поста й викликає на­чальника варти; у разі, коли пост приймає нова варта, ви­кликаються начальники попередньої та нової варт.

У разі розташування постів з обох боків від вартового приміщення розвідний спочатку змінює чатових на постах, розташованих з одного боку вартового приміщення, а по­тім, залишивши вартових, яких змінив у вартовому примі­щенні, вишиковує інших вартових цієї зміни та веде їх на пости.

Після повернення зміни з постів і розряджання зброї розвідний наказує вартовим поставити зброю в ставницю.

Шикування другої й наступних змін нової варти для відправлення їх на пости та зміни чатових, а також заря­джання та розряджання зброї проводиться так, як зазначено для першої зміни.

Виставлення чатових на нові пости, а також зняття чатових із ліквідованих постів проводиться начальником варти на підставі письмового припису начальника гарнізо­ну (командира військової частини) в присутності чергового

Варт (чергового військової частини) й начальника об'єкта, який охороняють.

Про виставлення (зняття) чатових робиться запис у пос­товій відомості.

Положення зброї у чатового на посту

Доповідь про прийом та здачу поста

Закінчивши здавання та прийняття поста, чатовий і вар­товий, який заступає на пост, стають обличчям у бік, про­тилежний об'єктові, що мають охороняти, й по черзі допо­відають, наприклад: «Товаришу (пане) сержанте. Рядовий Чмихун пост номер такий-то здав»; «Товаришу (пане) сер­жанте. Рядовий Шалига пост номер такий-то прийняв». Пі­сля доповіді та одержання вказівок від розвідного чатовий бере зброю, як визначено в статті 234 цього Статуту, та приступає до виконання своїх обов'язків на посту.

Коли зміна наближається до чатового на відстань 10 -15 кроків, розвідний нової варти командує: «Зміна - СТІЙ» і наказує одному з вартових спостерігати (у випадку пря­мування зміни на машині - зарядити зброю і спостерігати) за постом і підступами до нього.

Чатовий під час наближення зміни стає обличчям до неї і самостійно бере автомат у положення «на ремінь» (карабін - «до ноги»). Розвідний попередньої варти підходить до чатового, опитує його про все помічене під час перебування на посту, потім командує йому: «СТРУНКО». За командою розвідного нової варти, наприклад: «Рядовий Онищенко, на пост кроком - РУШ», чатовий робить крок вправо, варто­вий підходить до чатового й стає на його місце обличчям у протилежний бік (з карабіном біля ноги).

Розвідні попередньої та нової варт стають з обох боків від чатового та вартового на один-два кроки від них, об­личчям один до одного.

За командою розвідного попередньої варти «Чатовий, здати пост» чатовий здає пост. При цьому чатовий та вар­товий повертають один до одного голови. Здача поста сло­вами полягає в тому, що чатовий, називаючи номер поста, перелічує вартовому, який заступає на пост, все, що підля­гає охороні згідно з табелем постів, а також зазначає, що було помічено поблизу поста під час несення служби.

Після здавання поста словами вартовий за командою свого розвідного «Вартовий, прийняти пост» зобов'язаний разом із розвідним нової варти в присутності чатового та розвідного попередньої варти обійти об'єкт, що охороня­ється, й перевірити справність огорожі, дверей (воріт), вікон і стін сховищ (складів, парків), кількість машин, літаків, гармат чи іншої бойової техніки, а також наявність і стан засобів охорони, зв'язку, пожежогасіння. Якщо на посту є заміси, пломби й печатки, вартовий зо­бов'язаний оглянути й перевірити їх цілість і справність шнурів.

Доповідь про прийняття (здавання) поста визначає перехід вартовогПро настановище чатового (чатовогПро наста­новище вартового).

За командою розвідного попередньої варти, напри­клад: «Рядовий Кращенко, з поста кроком - РУШ», варто­вий, якого змінили, та вартовий, який тимчасово спостері­гав за постом, стають позаду зміни (карабін самостійно бе­реться в положення «на ремінь»). Після чого розвідний нової варти командує: «Зміна, за мною кроком - РУШ» і веде зміну до іншого поста.

Під час зміни чатових внутрішніх постів розвід­ний, провівши зміну до входу в приміщення, командує: «Зміна - СТІЙ», залишає одного з вартових старшим і ко­мандує, наприклад: «Рядові Михайленко, Шевченко, за мною кроком - РУШ». Зайшовши у приміщення, розвід­ний змінює чатового.

Обов’язки чатового на гауптвахті, порядок застосування їм зброї.

Застосуванню фізичної сили, вогнепальної та холод­ної зброї, якщо дозволяють обставини, мають передувати попередження про намір їх використання. Без попереджен­ня фізичну силу, зброю можуть застосовувати у разі виник­нення загрози житло або здоров'ю військовослужбовців, нападу на чатового, на об'єкти, які охороняють, вартове приміщення або зміну, що прямує до постів (з постів).

За неможливості уникнення застосування сили (зброї) це не повинно перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на чатових обов'язків. У разі заподіяння чато­вими шкоди особовий склад варти забезпечує в найкоротший строк подання потрібної допомоги потерпілим.

Про застосування фізичної сили (зброї) чатовий або роз­відний негайно доповідає начальникові варти, а начальник варти - черговому варт (черговому військової частини).

Перевищення повноважень у застосуванні сили (зброї) має наслідком відповідальність, встановлену законом Ук­раїни.

Чатовим застосовується зброя без попередження у разі явного нападу на нього або на об'єкт, який він охо­роняє.

Усіх осіб, які наближаються до поста або до забо­роненої зони, позначеної покажчиками, крім начальника варти, помічника начальника варти, свого розвідного та осіб, яких вони супроводжують, чатовий зупиняє вигуком «Стій, Назад» або «Стій, обійти справа (зліва)».

Чатовий, озброєний багнетом, попереджує порушника вигуком «Стій, буде застосована зброя» і негайно викликає начальника варти або розвідного, не послабляючи уваги за об'єктом, що охороняє, стежить за поведінкою порушника до прибуття резервної групи на чолі з начальником варти, розвідним.

В умовах поганої видимості, коли з відстані, яку за­значають у табелі постів, не можна розгледіти осіб, які на­ближаються до поста або до забороненої зони, чатовий зу­пиняє їх вигуком «Стій, хто йде? ». Якщо відповіді немає, то чатовий попереджає: «Стій, стрілятиму» й затримує по­рушника або діє відповідно до частин другої й третьої стат­ті 197 цього Статуту.

Про затримання порушника чатовий повідомляє у вар­тове приміщення, не послабляючи уваги, й далі охороняє об'єкт, який йому доручено, та стежить за поведінкою порушника.

Якщо на вигук чатового надійде відповідь «Іде началь­ник варти (помічник начальника варти, розвідний)», чато­вий наказує: «Начальник варти (помічник начальника вар­ти, розвідний), до мене, решта - на місці»; за потреби чато­вий вимагає, щоб особа, яка наближається до нього, освітила своє обличчя. Переконавшись, що той, хто назвав­ся, справді начальник варти (помічник начальника варти, розвідний), чатовий допускає до себе всіх осіб, як прибули.

Якщо той, хто назвався начальником варти (помічником начальника варти, розвідним), виявиться невідомим або якщо особи, які перебувають з ним, не виконують вимогу чатового залишитися на місці, чатовий попереджає поруш­ників вигуком «Стій, стрілятиму». За невиконання поруш­ником цієї вимоги чатовий застосовує до них зброю без по­переджувального пострілу вгору.

Коли необхідно вступити в рукопашний бій для за­хисту себе або об'єкта, чатовий повинен рішуче і сміливо діяти багнетом і прикладом.

У крайніх, невідкладних випадках або за несправ­ності засобів зв'язку й сигналізації чатовий може викликати на пост начальника варти або розвідного пострілом угору.

Чатові інших постів, почувши постріл або стріля­нину, зобов'язані повідомити про це засобами зв'язку на­чальника варти і посилити пильність, а за можливості нада­ти вогневу підтримку.

Начальник варти має право застосовувати зброю без попередження сам і складом варти у разі явного нападу на об'єкти, які охороняються, на чатових, вартове примі­щення, зміну, що прямує до постів (із постів). Крім того, начальник варти має право застосовувати зброю для при­пинення заворушення серед заарештованих за умови виник­нення безпосередньої загрози життю і здоров'ю людей або до заарештованого, який намагається втекти. У цих випад­ках до застосування зброї він має голосом або пострілом угору попередити осіб, проти яких буде застосовано зброю.

За що відповідає вивідний, його обов’язки

Вивідний відповідає за охорону заарештованих під ч супроводу їх у межах гауптвахти.

Він підпорядкований начальникові варти т його помічникові

Вивідний зобов’язаний:

Охороняти за наказом начальник варти або його помічника заарештованих під час проведення ранкового і вечірнього туалету, справляння природних потреб і на прогулянці, а також під час прибирання камер та приміщень гауптвахти.

Стежити, щоб заарештовані не курили не спілкувалися із сторонніми особами;

Попереджувати заарештованого за його спроби втекти вигуком "Стій, буду стріляти", а за невиконання цієї вимоги застосовувати зброю.

Заборонено вивідному

Вивідному під час конвоювання заарештованих заборонено вступати з ними в розмову, будь-що брати від них або передавати їм, а також їсти, пити, курити, співати, сидіти, справляти природні потреби та іншим способом ухилятися від виконання службових обов’язків.

Для конвоювання заарештованих вивідний вишиковує їх у колону по одному і рухається услід за ними на відстані два-три кроки зліва (справа) арештованих (арештованого). Усі команди подає вивідний.